Selle veebilehe omanik ja haldaja on Indefird OÜ.

1. Nõustumine

Täname teid Ehtetaevas.ee veebilehte külastamast! Lehele sisenedes ja seda sirvides külastajad nõustuvad piiranguteta nende Kasutustingimustega. Palume Kasutustingimused hoolikalt läbi lugeda. Kogu antud veebilehel mõisted „firma“ ja „Ehtetaevas.ee“ viitavad Indefird OÜ-le.

2. Veebilehe privaatsuspoliitika

Ehtetaevas.ee veebilehe kaudu edastatud materjale ja isikuandmeid käsitletakse vastavalt ehtetaevas.ee e-poe privaatsus ja isikuandmete kaitse poliitikale, mis on välja toodud privaatsuspoliitika teatises.

3. Lahtiütlus

Selle veebilehe kasutamine ja sirvimine toimub külastaja enda vastutusel. Ehtetaevas.ee ei vastuta veebilehel esineda võivate info ebatäpsuste ega puuduste osas. Igasugune tuginemine sellel veebilehel avaldatud materjalidele toimub kasutaja omal vastutusel. Käesolevaga te nõustute, et sellel veebilehel igasugune materjalide ja informatsiooni muutuste jälgimine on teie enda vastutusel.

4. Ehtetaevas.ee veebilehel jagatud info ja andmed

Igasugust sellele lehele e-maili teel või muul viisil postitatud isikustamata kommunikatsiooni või materjale, sealhulgas kõikvõimalikke andmeid, küsimusi, kommentaare, soovitusi jms käsitletakse mittekonfindentsiaalse ja mittevaralisena. Kõik edastatud ja postitatud andmed muutuvad Ehtetaevas.ee omandiks ja neid võib kasutada järgnevatel eesmärkidel (aga mitte ainult): taasesitus, avalikustamine, avaldamine, edastamine ja postitamine. Ehtetaevas.ee toodete arendamine, tootmine, reklaamimine ja turustamine. Nimetatud juhtudel informatsiooni/andmete edastajale kompensatsiooni ega tasu ei maksta. Andmete edastamisega te kinnitate, et olete edastatud materjalide/sisu omanik, et see ei sisalda laimu ja et nende andmete kasutamine Ehtetaevas.ee poolt ei riiva kolmandate isikute õiguseid ega ole vastuolus kohaldatavate seadustega. Ehtetaevas.ee-l ei lasu kohustust edastatud andmeid kasutada ega saata kinnitust/tagasisidet informatsiooni kättesaamise kohta.

5. Intellektuaalse omandi kaitse

Kõik sellel veebilehel olevad tekstid, pildid ja muud andmed on Ehtetaevas.ee intellektuaalne omand või lisatud siia vastava omaniku loal. Te võite käesolevat veebilehte vabalt sirvida, kuid siin avaldatud informatsiooni, sealhulgas kõiki tekste, pilte, videosid jms (edaspidi „informatsiooni“) on lubatud kasutada ja alla laadida üksnes isiklikel, mitte ärilistel eesmärkidel. Ühtegi selle veebilehe osa ei tohi kopeerida müümise või rahalise kasu eesmärgil. Samuti on keelatud selle muutmine või liitmine mõne teise töö, publikatsiooni või veebilehega.

6. Garanteerimised ja lahtiütlused

Seda veebilehte esitatakse „nagu on“ põhimõttel. Sellest tulenevalt ei anna Ehtetaevas.ee mingeid garantiisid – otseseid, kaudseid ega seadusest tulenevaid. Sellisteks garanteerimisteks on (aga mitte ainult): kinnitus selle kohta, et veebilehel avaldatud materjalid on täielikud, täpsed, usaldusväärsed, asjakohased; et ligipääsul veebilehele ei esine katkestusi ega vigu, et see veebileht on turvaline; et Ehtetaevas.ee selle lehe kaudu saadud soovitused ja nõuanded on täpsed või usaldusväärsed. Sellega ütleme otseselt lahti kõigist kinnitustest ja garantiidest.

Ehtetaevas.ee jätab endale õiguse piirata või keelata teie juurdepääsu sellele veebilehele osaliselt või täielikult.

7. Vastutus

Ehtetaevas.ee ega teised osapooled, kes on seotud selle veebilehe loomise, tootmise ja edastamisega, ning kes tegutseva firma nimel, ei vastuta ühelgi viisil otseste ega kaudsete kahjude eest, kulude eest, mis võivad tuleneda Ehtetaevas.ee lehe kasutamisest, külastamisest, sisu muutumisest. Samuti ei vastuta Ehtetaevas.ee kahjude ega kulude eest, mis võivad tuleneda meie lehel oleva lingi kaudu kolmandatele lehtedele sisenemisest.

Ehtetaevas.ee ega teised osapooled, kes on seotud selle veebilehe loomise, tootmise ja edastamisega, ning kes tegutseva firma nimel, ei vastuta sellel lehel avaldatud materjalide ja teenuste säilitamise, parandamise ega uuendamise eest. Materjali sellel lehel võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

Lisaks ei vastuta Ehtetaevas.ee ühelgi viisil võimalike kahjude eest, mida võivad teie arvutile või muule seadmele tekitada viirused, nakatades nimetatud seadmeid teie veebilehe külastuse, kasutamise või sellelt informatsiooni allalaadimise käigus. Igasugune andmete ja informatsiooni allalaadimine sellelt veebilehelt toimub teie enda vastutusel.

8. Keelatud tegevused

Veebilehe külastajatel on keelatud postitada ebaseaduslikku, ähvardavat, laimavat, teotavat, nilbet, šokeerivat, pornograafilist ega labast materjali, samuti materjali, mis võiks kihutada kuriteo toimepanemisele, põhjustaks tsiviilvastutust või muul viisil oleks vastuolus seadustega. Ehtetaevas.ee on valmis igakülgseks koostööks korrakatiseorganitega, et paljastada isikud, kes postitavad sellist informatsiooni või materjale.

Samuti on külastajatele keelatud: igasugune tegevus, millega rikutakse privaatsust (sealhulgas teiste inimeste isikuandmete üleslaadimine ilma nende nõusolekuta) või millega rikutakse teiste isikute õiguseid; veebilehe kasutamine Ehtetaevas.ee, tema töötajate või teiste inimeste laimamiseks; viirustega nakatatud failide üleslaadimine, mis võiks kahjustada Ehtetaevas.ee või teiste isikute vara.

9. Tagajärjed

Kui Ehtetaevas.ee-le saab teadlikuks nende Kasutustingimuste teiepoolsest rikkumisest, on firmal õigus koheselt meetmed tarvitusele võtta. Sellisteks meetmeteks võib olla kasutajale Ehtetaevas.ee teenuste osutamisest keeldumine ja kasutaja poolt üles laetud informatsiooni ning admete kohene kustutamine sellest ette teatamata. Kui teie rikkumine on põhjustanud firmale kahju, on meil õigus nõuda kahjude hüvitamist.

10. Muudatused

Ehtetaevas.ee võib neid Kasutustingimusi igal ajal seda postitust uuendades muuta. Need muudatused on teie jaoks siduvad, seetõttu soovitame seda postitust aeg-ajalt uuesti külastada. Ehtetaevas.ee jätab endale õiguse seda teatist mis tahes viisil muuta ja parandada.